LEVEL5 ID

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

(Ingangsdatum: 20 juni 2017)

LEVEL5 en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'LEVEL5', 'we' of 'wij') is eigendom van en exploiteert deze Website. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen en welke beveiligingsmethoden op deze Website worden toegepast. Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd door ons gewijzigd en bijgewerkt. Wanneer we dat doen, worden wijzigingen hier gepubliceerd en wordt bovenstaande ingangsdatum aangepast. In geval van materiële wijzigingen van dit Privacybeleid brengen we u nadrukkelijker op de hoogte en vragen we eerst uw toestemming (of de toestemming van een ouder of voogd).

Kinderen en ouders

Als u een ouder of voogd bent van een jong kind (dat wil zeggen, een kind jonger dan 13 jaar), raden we u met klem aan toezicht te houden op of deel te nemen aan het gebruik van deze Website door uw kind. Via deze Website worden mogelijk van tijd tot tijd bepaalde activiteiten, functies of evenementen aangeboden waarvoor gebruikers die willen deelnemen zich moeten registreren. Ter bescherming van de online privacy van kinderen jonger dan 13 jaar is voor deelname door die kinderen aan dergelijke activiteiten, evenementen of functies mogelijk registratie door een ouder/voogd vereist, of kunnen we om controleerbare ouderlijke goedkeuring vragen voordat we kinderen toegang geven tot dergelijke functies (overeenkomstig COPPA, de Amerikaanse wet ter bescherming van de online privacy van kinderen). Conform de uitzondering voor eenmalig gebruik in COPPA kunnen we ook iedereen toestaan aan bepaalde activiteiten deel te nemen door opgave van een e-mailadres en een voornaam (indien toegestaan). Deze informatie wordt dan slechts eenmaal gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker over zijn/haar deelname aan de betreffende activiteit, functie of gebeurtenis. De informatie wordt vervolgens uit onze database verwijderd.

Indien we persoonsgegevens van kinderen zouden gaan verzamelen en opslaan voor doorlopend gebruik, zullen we ouders de gelegenheid bieden dergelijke gegevens te controlen of ons te vragen dergelijke gegevens te verwijderen of het verzamelen en gebruik ervan te stoppen. Waar van toepassing kunnen ouders dergelijke verzoeken indienen met behulp van de contactinformatie onderaan dit beleid.

Opmerking voor inwoners van Californië – uw privacyrechten in Californië

Volgens Sectie 1798.83 van het Burgerlijk wetboek van Califonië (de zogenoemde 'Shine the Light'-wet), hebben inwoners van Californië het recht bedrijven waaraan ze persoonsgegevens hebben verstrekt om informatie te vragen over de manier waarop die bedrijven deze informatie in het voorafgaande kalenderjaar openbaar hebben gemaakt aan derden voor direct marketing-doeleinden.

We delen uw persoonsgegevens niet opzettelijk met derden voor direct marketing-doeleinden, behalve wanneer u daar actief toestemming voor hebt verleend. Als u ingevolge deze Californische wet een verzoek wilt indienen voor het openbaarmaken van informatie, kunt u ons e-mailen op info@level5abby.com. Houd er rekening mee dat we volgens deze wet niet verplicht zijn vaker dan eenmaal per kalenderjaar op uw verzoek te reageren en dat we evenmin verplicht zijn te reageren op verzoeken die niet naar het hierboven genoemde e-mailadres zijn verzonden.

Persoonsgegevens van kinderen worden door ons nooit met onafhankelijke derden gedeeld voor marketingdoeleinden.

Openbaarmaking middels 'Do Not Track' (DNT)

Deze Website reageert niet op 'Do Not Track'-signalen van webbrowsers. Mocht de industrie echter overgaan tot het opstellen van uniforme technologische standaarden voor het herkennen en implementeren van 'Do Not Track'-signalen, dan zullen we overwegen dergelijke industriële standaarden te hanteren.

Welke informatie mogelijk door ons wordt verzameld

De volgende soorten informatie van en over gebruikers van deze Website worden mogelijk door ons verzameld:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie ('PII'): Dit is informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. We verzamelen geen PII van u, behalve als u die ons vrijwillig verstrekt. De meeste pagina's van deze Website zijn toegankelijk zonder dat u ons PII verstrekt. Van tijd tot tijd kan deze Website echter pagina's bevatten die gebruikersregistratie vereisen voor toegang tot bepaalde functies of deelname aan bepaalde activiteiten of evenementen. We vragen u om en verzamelen uw PII wanneer u zich op een van deze pagina's registreert of wanneer u contact met ons opneemt om een verzoek of vraag in te dienen (elk daarvan een 'Identificatieactiviteit'). Het staat u geheel vrij uw PII al dan niet openbaar te maken. Wanneer u er echter voor kiest geen PII te verstrekken, kunt u op onze Website geen Identificatieactiviteit uitvoeren of voltooien. Als PII wordt gevraagd/verzameld van kinderen, verkrijgen we controleerbare ouderlijke toestemming voordat we dergelijke informatie verzamelen of opslaan, behalve als we daarvan volgens COPPA zijn vrijgesteld.
 • Geaggregeerde en anonieme informatie (Aggregate and Anonymous Information, AAI): Dit verwijst naar informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Zo kunnen we met behulp van analyseservices van derden (zoals Google Analytics) geaggregeerde informatie verzamelen over het gebruik van en het verkeer op deze Website. We gebruiken deze services van derden niet om PII te verzamelen over gebruikers van deze Website. We kunnen ook geaggregeerde informatie verzamelen die ons helpt bij het analyseren en begrijpen van de demografie, interesses, voorkeuren en dergelijke van onze gebruikers. Bovendien aggregeren we mogelijk de PII van onze gebruikers door persoonlijk identificeerbare elementen (zoals namen) te verwijderen om de informatie te 'anonimiseren' of 'de-personaliseren'. Informatie over gebruikersactiviteit (User Activity Information, UAI): Dit verwijst naar informatie die we verzamelen over gebruikersactiviteiten op deze Website. We en/of onze serviceproviders gebruiken bijvoorbeeld cookies en/of soortgelijke technologieën om clickstreamgegevens over gebruikers te verzamelen, zoals: IP-adressen (dat zijn numerieke getallen die automatisch worden toegewezen aan computers en mobiele apparaten van gebruikers wanneer ze op internet surfen), het type mobiele webbrowser en mobiele besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, enzovoort. Zie voor meer informatie het gedeelte 'Cookies en soortgelijke technologieën' hieronder.
 • Informazioni attività utente o "UAI”: trattasi di informazioni che raccogliamo sulle attività svolte dall'utente su questo sito web. Ad esempio, noi e/o i nostri provider di servizi potremmo utilizzare dei cookies e/o tecnologie simili per raccogliere "dati sul flusso di navigazione” relativi agli utenti, fra cui ad esempio: indirizzi IP (vale a dire le cifre numeriche assegnate automaticamente ai computer e ai dispositivi mobili degli utenti che navigano in Internet), le tipologie di browser mobili e i sistemi operativi mobili utilizzati dall'utente, il nome del dominio del provider di servizi Internet dell’utente, ecc. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione riportata più avanti, intitolata "Cookies e tecnologie simili".
  • OPMERKING: Waar we UAI gebruiken op een manier die gebruikers individueel identificeert (bijvoorbeeld als we dergelijke informatie linken met of koppelen aan een computer of mobiel apparaat van een gebruiker), wordt die informatie behandeld als PII. In alle overige gevallen wordt UAI behandeld als AAI.

Wat we doen met de informatie

Onderstaande beschrijft voor welke doeleinden we informatie van gebruikers (inclusief PII) die via deze Website is verzameld, gebruiken:

 • Aanbieden, exploiteren, beheren, onderhouden en verbeteren van deze Website: Dit omvat het gebruik van PII voor het mogelijk maken, administreren en beheren van Identificatieactiviteiten van gebruikers.
 • Communicatie met gebruikers: Dit omvat het informeren van gebruikers over wijzigingen met betrekking tot deze Website (waaronder wijzigingen van dit Privacybeleid en/of van onze Gebruiksvoorwaarden), reageren op een verzoek of vraag van gebruikers aan ons en het gebruikers toezenden van informatie waar zij mogelijk belangstelling voor hebben (zoals nieuws over de Layton-serie, speciale aanbiedingen en promoties van LEVEL5).
 • Delen met onze serviceproviders: Externe serviceproviders helpen ons deze Website te exploiteren, hosten, onderhouden, beveiligen, enzovoort en hebben mogelijk toegang nodig tot de PII van onze gebruikers om taken voor ons uit te voeren. We vereisen van onze serviceproviders dat zij hun gebruik van de PII van onze gebruikers beperken tot het aanbieden van services voor deze Website en dat zij dergelijke informatie beschermen en deze niet zonder toestemming gebruiken of openbaar maken.
 • Beschermen van onze rechten en dergelijke: We kunnen gebruikersinformatie (inclusief PII) openbaar maken als we te goeder trouw menen dat dat noodzakelijk is om: (i) de rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging te waarborgen van deze Website, onze gebruikers en/of het publiek (inclusief het afdwingen van naleving van de voorwaarden van dit Privacybeleid en/of enige van onze overige voorwaarden of beleidsregels inzake deze Website); (ii) fraude, beveiligingskwesties of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iii) te voldoen aan wetgeving of juridische procedures (inclusief een rechterlijk bevel of dagvaarding); en/of (iv) om mee te werken aan rechtshandhaving (inclusief onderzoek naar veronderstelde of vermoedelijke misdrijven, fraude of andere illegale activiteiten).
 • Uitvoeren van een fusie, verkoop van bedrijven of activa, enzovoort: Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, financiering of verkoop van bedrijven of activa, kan de informatie van onze gebruikers (inclusief PII) worden overgedragen aan een of meer derden die bij een dergelijke transactie betrokken zijn, waarna het privacybeleid of de beleidsregels van de betreffende derde van toepassing zijn op het verdere gebruik van de informatie. In geval van een dergelijke eigendomswijziging zullen we onze gebruikers op de hoogte stellen van de wijziging en van de keuzemogelijkheden die zij mogelijk hebben ten aanzien van de wijziging.
 • Gebruiken en delen van AAI: Gezien de anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare aard van AAI gelden er onder dit Privacybeleid geen beperkingen ten aanzien van de manier waarop wij AAI delen en gebruiken. Behalve waar nadrukkelijk anders is vermeld, wordt gebruikersinformatie (inclusief PII) niet door ons verkocht, verhuurd of aangeboden aan derden.

Toegang tot informatie, gegevensretentie en keuze

 • Toegang tot informatie: Als u ons via deze Website PII hebt verstrekt en u uw informatie in onze database wilt bekijken of bijwerken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Gegevensretentie: Wanneer u op deze Website een identificatieactiviteit uitvoert, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we de door u verstrekte informatie (inclusief PII) in onze database kunnen behouden gedurende de tijd dat u deze Website blijft gebruiken of dat we legitieme bedrijfsredenen hebben om dergelijke informatie op te slaan. We behouden ons ook het recht voor de informatie te behouden waar dat nodig is om te voldoen aan de wet of juridische procedures (inclusief een rechterlijk bevel of dagvaarding), om mee te werken aan rechtshandhaving (inclusief onderzoek naar veronderstelde of vermoedelijke misdrijven, fraude of andere illegale activiteiten), om een lopende transactie te voltooien, om een claim of geschil op te lossen en/of om naleving van een toepasselijke overeenkomst tussen u en ons af te dwingen. Gezien de niet-persoonlijk identificeerbare aard ervan mag AAI (inclusief UAI die niet persoonlijk identificeerbaar is) voor onbepaalde tijd worden behouden.
 • Afmelden voor promotionele e-mail: Als u zich wilt afmelden voor toekomstige marketingmail/promotionele e-mail van ons, kunt u contact met ons opnemen of de link voor afmelden gebruiken in eerder van ons ontvangen marketingmail/promotionele e-mail.
  • OPMERKING: Wanneer u zich afmeldt voor onze marketingmail/promotionele e-mails is dat niet van invloed op of betekent dat geen onderbreking van onze (e-mail)communicatie inzake transacties of onze zakelijke relatie of zoals wettelijk vereist, zoals onze berichtgeving over wijzigingen van deze Website (inclusief wijzigingen van dit Privacybeleid en/of onze Gebruiksvoorwaarden), onze berichtgeving over een feitelijke of veronderstelde inbreuk op de beveiliging die van invloed is op door of voor ons opgeslagen gebruikersinformatie, enzovoort.

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine databestanden die door websites worden verzonden en via uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat (als u dat toestaat). Met cookies kunnen websites uw browser herkennen en bepaalde informatie over uw bezoeken toestaan. We gebruiken cookies op deze Website om te onthouden wie u bent, om uw ervaring te verbeteren en personaliseren, om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en die op te slaan voor een toekomstig bezoek en om andere taken uit te voeren met betrekking tot de interne werking of verbetering van deze Website. We gebruiken geen cookies om toegang te krijgen tot informatie op uw computer of mobiele apparaat. We gebruiken geen cookies om gedragsgerichte advertenties weer te geven of om onze gebruikers voor dergelijke doeleinden bij te houden. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar u kunt uw browserinstellingen zo wijzigen dat u een melding ontvangt wanneer een cookie naar u wordt verzonden en u ervoor kunt kiezen die te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen, regelmatig handmatig te verwijderen. Telkens wanneer u deze Website opnieuw bezoekt, is uw mogelijkheid ons cookiesgebruik voor die service te beperken afhankelijk van uw browserinstellingen en -beperkingen op dat moment. Houd er rekening mee dat als u cookies van deze Website uitschakelt of weigert, deze Website of delen daarvan ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet meer correct functioneren. Voor meer informatie over het beheer van cookies gaat u naar http://www.aboutcookies.org/.

Voor informatie over het beheren van Adobe Local Shared Objects (ook LSO's of Flash-cookies genoemd), gaat u naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. We maken mogelijk ook gebruik van 'web beacons' (alternatieve benamingen zijn onder meer 'clear GIFs' of 'pixeltags'). Dit zijn kleine stukjes code ingebed in webpagina's of e-mails die we gebruiken om cookies te bezorgen of ermee te communiceren, gebruikers te tellen die een webpagina hebben bezocht en inzicht te krijgen in gebruikspatronen. Onze e-mails bevatten mogelijk web beacons die ons helpen activiteiten te herkennen, zoals wanneer een e-mail werd geopend, hoe vaak een e-mail werd doorgestuurd, op welke links in een e-mail werd geklikt, enzovoort. Web beacons kunnen niet worden geweigerd wanneer ze via een gewone webpagina worden bezorgd. Web beacons kunnen echter wel worden geweigerd wanneer ze via e-mail worden bezorgd. Als u geen web beacons wilt ontvangen via e-mail, moet u in uw e-mailsoftware HTML-afbeeldingen uitschakelen of e-mails in HTML weigeren (selecteer Alleen tekst).

Beveiliging

We nemen commercieel redelijke maatregelen om de veiligheid van deze Website en de informatie van onze gebruikers te beschermen. Dit betekent onder meer dat we de informatie van onze gebruikers uitsluitend toegankelijk maken voor medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en serviceproviders die dergelijke informatie nodig hebben om taken voor ons uit te voeren, en dat we van hen eisen dat ze de informatie niet zonder toestemming gebruiken of openbaar maken. Ondanks deze inspanningen is geen enkele methode voor elektronische overdracht of opslag 100% veilig en kunnen wij en onze serviceleverancier de absolute veiligheid van de accountinformatie van onze gebruikers niet garanderen. Indien en voor zover dat wettelijk is verplicht, stellen we onze gebruikers op de hoogte van elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van deze Website waar we kennis van nemen en die van invloed is op de accountinformatie van onze gebruikers. U begrijpt en erkent echter dat we niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op de beveiliging door oorzaken of gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, inclusief, zonder beperking, uw eigen handelen of nalaten, het beschadigd raken van opslagmedia, defecten in gegevensbeveiligingsproducten of -services van derden, stroomstoringen, natuurrampen, rellen, vandalisme, hacking, sabotage, of terrorisme. Door ons uw e-mailadres te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we u mogelijk via e-mail informeren over een feitelijke of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging.

Contact met ons opnemen

Gebruik onderstaande informatie als u contact met ons wilt opnemen:

 • LEVEL5 abby Inc.
 • Email: lv5id-support@level5abby.com

Terugkeren naar de vorige pagina

Begin van pagina