LEVEL5 ID

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 20 juni 2017

LEVEL5 en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'LEVEL5', 'we' of 'wij') is eigendom van en exploiteert deze Website. Op uw gebruik van deze Website zijn de volgende voorwaarden en berichtgevingen (gezamenlijk, deze 'Gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorvuldig door. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ZIJN GEBONDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd door ons gewijzigd en bijgewerkt. Kom hier geregeld terug om op de hoogte te blijven van wijzigingen en updates.

Privacybeleid

Door het gebruik van deze Website accepteert u ook en gaat u er ook mee akkoord te zijn gebonden aan ons Privacybeleid/uw Californische Privacyrechten, waarin wordt beschreven hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen en welke beveiligingsmethoden op deze Website worden toegepast.

Prijspromoties

LEVEL5 organiseert van tijd tot tijd mogelijk prijspromoties (loterijen, wedstrijden, spellen, enzovoort) op deze Website. Op deelname aan dergelijke prijspromoties zijn de betreffende officiële regels van LEVEL5 van toepassing.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons steeds het recht voor om naar eigen inzicht, met of zonder berichtgeving en zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u of andere gebruikers: (i) deze Website of enig deel daarvan aan te passen, op te schorten, te verwijderen of te beëindigen; (ii) de toegang van een gebruiker tot deze Website of enig deel daarvan te beperken, op te schorten of te beëindigen; (iii) de activiteiten van een gebruiker op deze Website te monitoren om te verifiëren en ons ervan te verzekeren dat de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten naleeft; en (iv) onderzoek te doen naar enige vermoedelijke of veronderstelde overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving en bij dergelijk onderzoek samen te werken met autoriteiten.

Verboden Illegaal, misleidend, schadelijk of ongepast gebruik van deze Website wordt niet door ons toegestaan of getolereerd. Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande bepaling is het u niet toegestaan:

 • deze Website te gebruiken anders dan voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden;
 • enig deel van deze Website of enige LEVEL5 Content (zoals hieronder gedefinieerd) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEVEL5 te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te distribueren (door verkoop, verhuur of anderszins), uit te geven in licentie of sublicentie, openbaar uit te voeren of te vertonen, te wijzigen, aan te passen of te gebruiken om er werken van af te leiden;
 • deze Website of enig ander softwareprogramma of enige andere applicatie dat of die aan deze Website is gekoppeld te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering, deassemblage of enige poging tot het verkrijgen van de broncode ervan;
 • enige Gebruikerscontent te verzenden, te uploaden, te posten of over te brengen die het volgende is: onwettig; bedreigend; aanvallend; abusief; obsceen; vulgair; seksueel expliciet; pornografisch of naaktheid bevattend; beledigend; uitzonderlijk gewelddadig; inbreukmakend op de privacy, publiciteit, contractafspraken of andere rechten van anderen; onrechtmatig; vals of misleidend; blasfemisch; lasterlijk; haatdragend of discriminatoir;
 • enige foto of video te verzenden, uploaden, posten of verzenden zonder instemming van de persoon die wordt afgebeeld;
 • u voor te doen als iemand anders of accountinformatie te vervalsen of zonder toestemming de informatie van iemand anders te gebruiken;
 • de werking van deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website op enige wijze te verstoren, inclusief, maar zonder beperking, door: het uitvoeren van aanvallen middels hacking, mailbombing, flooding, overloading of Denial-of-Service; de prestaties of kwetsbaarheden van deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website te proben, scannen of testen; in te breken op firewall-, encryptie-, beveiligings- of autenticatiemethoden of deze te omzeilen; toegang te verkrijgen tot, gebruik te maken of op te halen van gegevens die niet voor u zijn bedoeld of zonder toestemming toegang te verkrijgen tot het account van iemand anders; of gegevens die zijn opgeslagen op deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website te beschadigen of trachten te beschadigen;
 • virussen, bots, wormen of enige andere schadelijke computercode, bestanden of programma's te gebruiken, over te brengen of te distribueren met als doel het onderbreken, het vernietigen of het beperken van de functionaliteit van enige computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur, of het zonder toestemming gebruiken van of toegang verkrijgen tot een computer of een computernetwerk;
 • gebruik te maken van enig geautomatiseerd programma, hulpmiddel of proces (inclusief, zonder beperking, webcrawlers, robots, bots, spiders en geautomatiseerde scripts) om toegang te verkijgen tot deze Website of enige server, enig netwerk of systeem gekoppeld aan deze Website, of om content of informatie van deze Website te extraheren, vergaren, oogsten of verzamelen;
 • enig deel van deze Website of enige LEVEL5 Content te framen of er anderszins een browser- of randomgeving rond te maken, of deep-links te maken naar enige intervalpagina van deze Website of enige LEVEL5 Content;
 • het LEVEL5-merk of -logo of enige andere (al dan niet gedeponeerde) merken, logo's of bronidentifiers van LEVEL5 te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, waaronder als metatags of advertentiezoekwoorden;
 • andere gebruikers te pesten of lastig te vallen;
 • inbreuk te maken op enige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van enige persoon of entiteit;
 • spam of andere ongevraagde berichten of boodschappen van enige soort te verzenden of (rechtstreeks of indirect) door anderen te laten verzenden; of
 • betrokken te zijn bij 'trolling', zoals het posten van materialen, gegevens, berichten of boodschappen die off-topic, absurd of betekenisloos zijn met de bedoeling verstoringen te veroorzaken of reacties van anderen uit te lokken, of de normale loop van gesprekken te verstoren, waardoor een scherm sneller scrollt dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins te handelen op een wijze die de mogelijkheid van gebruikers in realtime te communiceren negatief beïnvloedt.

Het overtreden van enige van deze verboden kan ertoe leiden dat de inbreukpleger wordt blootgesteld aan civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden, en we behouden ons het recht voor dergelijke overtredingen te melden en de identiteit van de inbreukpleger openbaar te maken aan de betreffende wethandhavingsautoriteiten.

LEVEL5 Content

Met 'LEVEL5 Content' wordt hierin bedoeld enige en alle content en materialen die eigendom zijn van of worden verstrekt door LEVEL5, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, beschrijvingen, artwork, plaatjes, afbeeldingen, foto's, video's, audiobestanden, spellen en games, muziek, advertenties, merken, logo's, slogans, links, software, downloadbare en/of mobiele apps, plug-ins voor sociale media, gebruikersinterfaces, ontwerpen van lay-out en uitstraling, zoekmachines, tools, sjablonen, formulieren, indexen en adresboeken. Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande bepaling zijn alle LEVEL5 karakters en betreffende namen, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen en artworks eigendom van LEVEL5.

Alle LEVEL5 Content behoort aan LEVEL5 en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrights, handelsmerken en andere wetgeving inzake het intellectuele eigendom. LEVEL5 gunt u hierbij een beperkte, herroepbare, niet in sublicentie uit te geven, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van deze Website en LEVEL5 Content uitsluitend voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden en strikt conform deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Elk ongeautoriseerd gebruik van LEVEL5 Content kan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke boetes tot gevolg hebben. LEVEL5 behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk zijn gegund.

Gebruik van Software

Als u software (inclusief enige mobiele app) die op deze Website door LEVEL5 beschikbaar wordt gesteld ('Software') verkrijgt of downloadt, erkent u dat op uw gebruik van de Software ook de algemene voorwaarden gelden van de betreffende licentieovereenkomst met eindgebruikers die bij de Software hoort of, bij ontbreken van een dergelijke licentieovereenkomst met eindgebruikers, de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. i. De Software wordt u in licentie gegeven uitsluitend voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden en strikt conform deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten.
 2. ii. Alle rechten, titels en belangen in en bij de Software, inclusief, zonder beperking, alle copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van LEVEL5.
 3. iii. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, modifiëren, verkopen, distribueren, ontleden, overbrengen of te vertalen of de Software te onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of deassemblage.
 4. iv. Het is u niet toegestaan enig beschermings- of beveiligingsschema of -programma in de Software te omzeilen, uit te schakelen, te deactiveren of ineffectief te maken.
 5. v. Het is u niet toegestaan enige melding inzake copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten die is afgedrukt of gestempeld op, bevestigd aan of gecodeerd of opgenomen in de Software te verwijderen, te wissen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
 6. vi. Op alle Software die via deze Website wordt aangeboden, gelden de exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten. Geen Software mag van deze Website worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) in of naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) Cuba, Soedan, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor een goederenembargo van de Verenigde Staten geldt, of (ii) naar iemand op de lijst van specifiek aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals List) van het Amerikaanse Ministerie van financiën of in de tabel van af te wijzen opdrachten (Table of Deny Orders) van het Amerikaanse Ministerie van handel. Door het downloaden, installeren of gebruiken van enige Software die via deze Website is verkregen, stelt en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder toezicht staat van of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land en dat u niet op een dergelijke lijst staat. Het is u niet toegestaan de Software of enige onderliggende informatie of technologie te downloaden, installeren, gebruiken, exporteren of herexporteren, behalve wanneer u daarbij volledig voldoet aan de exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten.
 7. vii. U gaat ermee akkoord dat LEVEL5, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, geen assistentie verleent, inclusief enige technische of klantondersteuning, bij het gebruik van de Software en dat uw gebruik van de Software voor uw eigen risico is.

Gebruikerscontent

Met 'Gebruikerscontent' wordt hierin bedoeld enige content die of enig materiaal dat door gebruikers naar deze Website wordt verzonden of gepost, inclusief, zonder beperking, van gebruikers afkomstige berichten, foto's, afbeeldingen, artwork, video's enzovoort, maar exclusief enige LEVEL5 Content.

In de overeenkomst tussen u en LEVEL5 bent u eigenaar van de door u verstrekte Gebruikerscontent, en LEVEL5 claimt geen eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent. Echter, door het verstrekken van Gebruikerscontent aan deze Website: (i) gunt u LEVEL5 en zijn licentiehouders het onomkeerbare recht en geeft u hen toestemming voor het gebruiken, reproduceren, opslaan, archiveren, maken van uittreksels, samenvattingen of andere afgeleide werken, openbaar uitvoeren en vertonen, uitzenden, publiceren en distribueren van uw Gebruikerscontent zoals LEVEL5 dat naar eigen inzicht passend of wenselijk acht voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat; (ii) stelt en garandeert u dat u eigenaar bent van alle rechten op uw Gebruikerscontent en dat uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op of een schending vertegenwoordigt van rechten van derden of enige toepasselijke wet; (iii) behoudt LEVEL5 zich steeds het recht voor, maar zonder enige verplichting, Gebruikerscontent te verwijderen, weg te halen, te blokkeren, uit te schakelen of ontoegankelijk te maken die, naar mening van LEVEL5, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet, of die LEVEL5 blootstelt aan of onderwerp maakt van enige vorm van aansprakelijkheid, of die de reputatie of goodwill van LEVEL5 schaadt.

Naleving van de Digital Millennium Copyright Act

Conform de Digital Millennium Copyright Act (titel 17, United States Code) ('DMCA'), reageert LEVEL5 op correcte meldingen van geclaimde copyrightschending ten aanzien van Gebruikerscontent en neemt het gepaste actie, waaronder het zo spoedig mogelijk verwijderen en ontoegankelijk maken van de veronderstelde inbreukmakende Gebruikerscontent. Het beleid van LEVEL5 omvat ook beëindiging, onder passende omstandigheden, van het gebruik van deze Website door diegenen waarvan LEVEL5 vaststelt dat ze herhaaldelijk inbreuk maken.

 • Aangewezen vertegenwoordiger: Conform de DMCA is onderstaande de Aangewezen vertegenwoordiger van LEVEL5 voor het ontvangen van meldingen over geclaimde copyrightschending door Gebruikerscontent op deze Website:

  Via gewone post:

  LEVEL5 Inc.
  Via e-mail: lv5id-support@level5abby.com

Melding van geclaimde copyrightschending: Als u van mening bent dat uw copyright wordt geschonden door enige Gebruikerscontent op deze Website, neemt u schiftelijk contact op met de Aangewezen vertegenwoordiger hierboven en verstrekt u de volgende vereiste informatie:

 1. i. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat wordt verondersteld te zijn geschonden;
 2. ii. identificatie van het door copyright beschermde werk dat zou zijn geschonden of, indien een enkele melding meerdere door copyright beschermde werken omvat, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 3. iii. identificatie van het materiaal dat de schending zou veroorzaken of waarop schendingsactiviteiten van toepassing zijn en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt en informatie die in alle redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;
 4. iv. informatie die in alle redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de claimende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de claimende partij bereikbaar is;
 5. v. een verklaring dat de claimende partij er te goeder trouw van overtuigd is dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de copyrighthouder, dienst vertegenwoordiger of de wet; en
 6. vi. een verklaring dat de informatie in de meldig accuraat is en, op straffe van meineed, dat de claimende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat wordt verondersteld te zijn geschonden.

Tegenmelding inzake geclaimde copyrightschending: Als tegen Gebruikerscontent die u naar deze Website hebt verzonden een melding van copyrightschending is ingediend, hebt u ingevolge de DMCA het recht een tegenmelding in te dienen bij de Aangewezen vertegenwoordiger hierboven, mits een dergelijke tegenmelding schriftelijk wordt gedaan en de volgende vereiste informatie bevat:

 1. i. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. ii. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt en de locatie waarop het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt;
 3. iii. een verklaring van uzelf, op straffe van meineed, dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal per vergissing of ingevolge een identificatiefout is verwijderd of uitgeschakeld; en
 4. iv. uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court als het judische district waarin u zich bevindt (of van de staat Californië, VS, als u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten), en dat u betekening accepteert door de persoon die de melding van copyrightschending heeft gedaan of door een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

Als LEVEL5 een geldige tegenmelding ontvang, wordt het verwijderde of uitgeschakelde materiaal mogelijk weer hersteld conform de DMCA. Houd er rekening mee dat ingevolge de DMCA iedere persoon die in een melding van geclaimde schending of een tegenmelding opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft, aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding.

Koppelingen naar websites van derden

Deze Website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites (de 'Gekoppelde sites') die geen eigendom zijn van of niet worden bestuurd of geëxploiteerd door LEVEL5. LEVEL5 heeft geen controle over de Gekoppelde sites en accepteert geen aansprakelijkheid voor dergelijke sites of voor enig verlies of enige schade dat of die het gevolg is van uw gebruik van dergelijke sites. Uw gebruik van de Gekoppelde sites is gebonden aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites.

Garantiedisclaimer BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERS GESTELD DOOR LEVEL5 EN BEHALVE WAAR TOEPASSELIJKE WETGEVING DAT VERBIEDT:

 1. i. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. ii. WORDEN DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL5 CONTENT VERSTREKT 'AS IS' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.
 3. iii. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING AANVAARDT NIVEAU-5 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL EN ENIGE GARANTIE VAN NIET-STRIJDIGHEID TEN AANZIEN VAN DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL5 CONTENT.
 4. iv. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE BEPALING GARANDEERT LEVEL5 NIET DAT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL5 CONTENT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS FUNCTIONEERT; OF DAT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT ZALE WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL5 CONTENT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U GEBRUIKT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL5 CONTENT GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO.

SOMMIGE STATEN STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE EN DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DAN MOGELIJK OOK NIET OP U VAN TOEPASSING. MAAR VOOR ZOVER DAT DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES UIT.

Beperking van de aansprakelijkheid

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT LEVEL5 OF ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN AANGEWEZENEN IN GEEN GEVAL TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN INGEVOLGE ENIG CONTRACT, ENIGE ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN ENIGE SOORT GEGEVENS OF INFORMATIE OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF KANSEN) VOORTKOMEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF ENIGE LEVEL5 CONTENT OF ENIGE GEBRUIKERSCONTENT, ZELFS ALS ZE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

OMDAT SOMMIGE STATEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Schadevergoeding gebruiker

U GAAT ERMEE AKKOORD LEVEL5 EN ZIJN LICENTIEHOUDERS EN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN AANGEWEZENEN SCHADELOOS TE STELLEN EN VRIJ TE STELLEN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS, ACTIES, BEROEPEN, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE ADVOCATENTARIEVEN EN JURIDISCHE KOSTEN) VOORTKOMEND UIT OF MET BETREKKING TOT: (I) UW GEBRUIK VAN, ENIGE ONMOGELIJKHEID VAN UW GEBRUIK VAN OF UW AFHANKELIJKHEID VAN, DEZE WEBSITE OF ENIGE LEVEL5 CONTENT OF ENIGE GEBRUIKERSCONTENT; (II) ENIGE DOOR U VERSTREKTE GEBRUIKERSCONTENT; (III) UW SCHENDING VAN ENIGE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET; EN/OF (IV) ENIGE INTERACTIE, HANDELING OF ENIG GESCHIL TUSSEN U EN EEN DERDE.

Internationaal gebruik

LEVEL5 exploiteert en verstrekt deze Website in en vanuit de Verenigde Staten van Amerika. LEVEL5 stelt of garandeert niet dat deze Website of enige LEVEL5 Content geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Als u deze Website bezoekt vanuit een jurisdictie buiten de Verenigde Staten van Amerika, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u dat doet uit eigen beweging en dat u exclusief verantwoordelijk bent voor het naleven van lokale wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en worden geacht in overeenstemming te zijn met de wetten van de staat van Californië, VS (zonder inachtneming van de bepalingen inzake wetsconflicten daarvan).

Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door enige rechtbank in een competente jurisdictie ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd opdat de bepaling geldig, legaal en afdwingbaar is in die mate die de wet in de betreffende jurisdictie toestaat en blijven de resterende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden onaangetast en volledig van kracht.

Geen afstanddoening Indien LEVEL5 enig recht of enige bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden niet kan uitoefenen of naleven, betekent dat niet dat LEVEL5 afstand doet van het recht of de bepaling. Afstanddoening inzake enige bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend geldig als daarvan een schiftelijk verklaring is opgesteld die door LEVEL5 is ondertekend.

Terugkeren naar de vorige pagina

Begin van pagina