LEVEL5 ID

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEVEL5 ID GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEVEL5 Inc. (hierna te noemen "het Bedrijf") legt de LEVEL5 ID Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") als volgt vast.

Artikel 1 — Definities

De belangrijkste termen in deze Voorwaarden worden als volgt gedefinieerd.

 1. “Diensten" verwijst naar de dienst genaamd "LEVEL5 ID", die de client gebruikt als ledeninformatie in de individuele diensten die door het Bedrijf worden aangeboden en waarvan de belangrijkste functies ledenauthenticatie, gegevensbeheer en informatieverspreiding voor de individuele diensten zijn.
 2. “Lid” verwijst naar een individuele klant die zich heeft gekwalificeerd voor de Diensten in overeenstemming met de procedures die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.
 3. “Individuele Diensten” verwijst naar de individuele gaming- en informatiediensten die door het Bedrijf worden aangeboden en die door het Bedrijf worden aangeduid als vallende onder de Diensten.
 4. “Individuele Voorwaarden" verwijst naar de gebruiksvoorwaarden, richtlijnen, verschillende regelingen en kennisgevingen van het Bedrijf die specifiek zijn voor de Individuele Diensten.
 5. “Account" verwijst naar de unieke account-ID van het Lid voor het identificeren en beheren van Leden op de Diensten.
 6. “Site" verwijst naar de portaalsite voor de Diensten, die zich op de servers van het Bedrijf of een door het Bedrijf aangewezen derde partij bevindt.
 7. “LEVEL5 ID-punten” zijn punten die aan een Lid worden toegekend in verhouding tot het aantal aankopen van betaalde content binnen Individuele Diensten die zijn gekoppeld aan de Account, en worden afzonderlijk vastgelegd door het Bedrijf op de Site.
 8. “Status” verwijst naar een rang op basis van het aantal LEVEL5 ID-punten.

Artikel 2 — Toepassingsgebied van de Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Leden zijn gebonden aan, en houden zich strikt aan de Voorwaarden.
 2. De verschillende regelingen van het Bedrijf voor de Diensten, die naast de Voorwaarden afzonderlijk worden beschreven, en de bepalingen maken ook deel uit van de Voorwaarden.
 3. Het Lid dat gebruik maakt van de Individuele Diensten gaat akkoord met en zal de Individuele Voorwaarden in aanvulling op deze Voorwaarden naleven.

Artikel 3 — Wijzigingen van de Voorwaarden

 1. Het Bedrijf kan de Voorwaarden te allen tijde wijzigen.
 2. Wijzigingen in de Voorwaarden zijn van kracht na het verstrijken van een door het Bedrijf gespecificeerd aantal dagen na het plaatsen van de herziene Voorwaarden op de Site of de datum van kennisgeving per e-mail aan het e-mailadres dat door het Lid is geregistreerd bij het gebruik van de Diensten.
 3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor nadelen of schade die leden ondervinden als gevolg van wijzigingen in de Voorwaarden.

Artikel 4 — Registratie

 1. Een aspirant-gebruiker van de Diensten dient zich aan te melden voor gebruik van de Diensten overeenkomstig de door het Bedrijf gespecificeerde procedures na aanvaarding van de inhoud van deze Voorwaarden. Het contract voor het gebruik van de Diensten komt tot stand tussen de aanvrager en het Bedrijf op het moment dat het Bedrijf de aanvraag accepteert en de Account toekent aan de betreffende aanvrager.
 2. Indien een aspirant-gebruiker minderjarig is, dient deze een aanvraag in voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met de voorgaande paragraaf na het verkrijgen van de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger zoals een persoon met ouderlijk gezag met betrekking tot de inhoud van deze Voorwaarden.
 3. Het Lid zal de informatie met betrekking tot de Account onder strikte controle houden en ervoor zorgen dat deze niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 4. Als het Lid de accountgegevens wenst te wijzigen, kan het Bedrijf van het Lid verlangen dat hij de door het Bedrijf voorgeschreven identificatiedocumenten, met inbegrip van officiële documenten, overlegt.

Artikel 5 — Afkeuring en opzegging van lidmaatschap registratie

Het Bedrijf kan weigeren de registratie voor de Diensten goed te keuren als het vaststelt dat een van de volgende zaken van toepassing is of waarschijnlijk van toepassing zal zijn. Zelfs na goedkeuring kan het Bedrijf de registratie voor de Diensten annuleren als het vaststelt dat een van de volgende zaken van toepassing is of waarschijnlijk van toepassing is.

 1. Indien onjuiste feiten worden opgegeven in de inhoud van de aanvraag voor het gebruik van de Diensten.
 2. Indien de aanvraag voor het gebruik van de Diensten wordt gedaan door een imitator.
 3. Als het gebruik van de Diensten of Individuele Diensten is opgeschort of ingetrokken.
 4. In alle overige gevallen waarin het ongepast is voor de aspirant-gebruiker om Lid te worden.

Artikel 6 — Verbodsbepalingen

 1. In het gebruik van de Diensten, zal het Lid zich niet handelen in overeenkomst met een van de volgende handelingen.
  1. Het schenden van deze Voorwaarden.
  2. Ongeautoriseerd gebruik van een Account van een derde partij.
  3. Handelen als een derde (met inbegrip van fictieve derden) door het registreren of verstrekken van valse informatie.
  4. Gebruik van één Account door meerdere persoon.
  5. Criminele handelingen, onwettelijke instructies of handelingen die aanzetten tot criminaliteit.
  6. Het plaatsen van persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie, of het verzamelen van persoonlijke informatie van derden.
  7. Stalking of handelingen die lijken op stalking.
  8. Het belasteren of bewust schade toebrengen aan de reputatie of geloofwaardigheid van het Bedrijf, een ander Lid of andere derden.
  9. Handelingen die overlast veroorzaken voor een ander Lid, zoals ongewenst gedrag, laster, intimidatie of obsceniteit.
  10. Daden van obsceniteit, discriminerende of gewelddadige uitingen, evenals handelingen die aanstoot geven aan de openbare orde en goede zeden.
  11. Handelingen die inbreuk maken op octrooirechten, gebruiksmodellenrechten, modelrechten, handelsmerkrechten, auteursrechten, technische of zakelijke knowhow of andere rechten van het Bedrijf of derden, of rechten zoals licentierechten op basis van deze rechten.
  12. Handelingen die de servers van het Bedrijf overmatig belasten.
  13. Handelingen waarbij ongeautoriseerde tools of programma's worden gebruikt of verstrekt die niet door het Bedrijf zijn beoogd.
  14. Handeling om ongeoorloofd toegang tot de systemen van het Bedrijf of een derden te verkrijgen en wijzigingen, aanpassingen, analyses of reverse engineering van de programma’s van de Diensten of Individuele Diensten, etc. uit te voeren.
  15. Handelingen voor het gebruik van de Diensten met behulp van ongeautoriseerde tools of applicaties die niet door het Bedrijf zijn geautoriseerd.
  16. LEVEL5 ID-punten, virtuele valuta, in-game valuta, in-game karakters, etc. verkregen binnen de Diensten of Individuele Diensten van de Account omzetten in echte valuta, elektronisch geld, etc.
  17. Opzettelijk gebruik maken van bugs, etc. van de Diensten.
  18. De goede werking van het Bedrijf te verstoren door onredelijke vragen of eisen te stellen aan het Bedrijf of de klantenondersteuning van het Bedrijf die buiten de wettelijke verantwoordelijkheid vallen.
  19. Acties die toedragen, aanmoedigen of voorbereiden aan één van de bovengenoemde acties.
  20. Overige handelingen die door het Bedrijf als ongepast worden geacht.
 2. Als een Lid onder een van de verbodsbepalingen in de voorgaande paragrafen valt, kunnen we één of alle van de volgende maatregelen nemen:
  1. Waarschuwing of berisping.
  2. Beperking van het gebruik van de Diensten of Individuele Diensten, inclusief opschorting van de levering van de Diensten.
  3. Verwijderen van de Account en het beperken van het opnieuw registreren als Lid.

Artikel 7 — Het principe van eigen verantwoordelijkheid

 1. Het Lid dient eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik van de Diensten dragen.
 2. Indien het Lid het Bedrijf schade toebrengt door het gebruik van de Diensten, wordt het Lid verplicht tot een vergoeding van desbetreffende schade op eigen risico en kosten.
 3. Wat de kosten voor het voorbereiden en onderhouden van benodigde apparatuur, software etc., en communicatiemiddelen voor de Diensten betreft, dient het Lid daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen.
 4. Het Lid dient altijd de kennisgevingen van het Bedrijf te controleren die per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door het Lid is geregistreerd op de Site of wanneer het Lid gebruik maakt van de Diensten. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade veroorzaakt aan het Lid als gevolg van het verzuim van het Lid om de inhoud van dergelijke kennisgevingen te controleren.
 5. Het Lid zal geschillen tussen zichzelf en een ander Lid of derden op eigen kosten en verantwoordelijkheid beslechten.
 6. Het Lid is verantwoordelijk voor het beheren van informatie etc. met betrekking tot de Account, en leden dragen ongeacht de reden alle schade veroorzaakt door gebruik door derden. Zelfs in het geval van ongeoorloofd gebruik door een derde partij, kan het Bedrijf oordelen dat het Lid de Account zelf heeft gebruikt.

Artikel 8 — Uitbesteding van de uitvoering

Het Bedrijf kan, zonder toestemming van het Lid, alle of een deel van de handelingen met betrekking tot de werking van de Diensten uitbesteden aan een derde partij.

Artikel 9 — Wijziging en onderbreking van de Diensten

 1. Het Bedrijf kan de inhoud van de Diensten wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het Lid.
 2. Het Bedrijf kan tijdelijk het geheel of een deel van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten in het geval van een van de volgende gebeurtenissen.
  1. Bij onderhoud of updates van de besturingsapparatuur van de Diensten, etc.
  2. In het geval van een ongelukken zoals brand of stroomuitval, of bij natuurrampen.
  3. Wanneer de levering van de Diensten onmogelijk wordt door wet- en regelgeving, etc.
  4. In overige gevallen waarin het Bedrijf dit noodzakelijk acht.
 3. Het Bedrijf stelt zich nimmer aansprakelijk voor de tegenslagen, schade, of verlies dat het Lid ten gevolge van de maatregelen krachtens dit artikel ondervindt.

Artikel 10 — Annulering van lidmaatschap registratie

 1. Indien het Lid zijn lidmaatschap van de Diensten wenst op te zeggen, dient hij de door het Bedrijf voorgeschreven procedures te volgen.
 2. De Status van de Diensten en de LEVEL5 ID-punten in het bezit van het Lid komen te vervallen na voltooiing van de opzeggingsprocedure.
 3. Indien het Lid Individuele Diensten aan het Account gekoppeld heeft, zal de koppeling geannuleerd worden na voltooiing van de opzeggingsprocedure.
 4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor tegenslagen en schade die het Lid ondervindt als gevolg van de annulering van het lidmaatschap van de Diensten.

Artikel 11 — Disclaimer

 1. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, bruikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, veiligheid of geschiktheid van de inhoud van de Diensten en Individuele Diensten voor het doel van gebruik door het Lid.
 2. Indien het Lid schade lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en de Individuele Diensten zonder dat er vanuit het Bedrijf opzet of nalatigheid aan de grondslag ligt, kan het Bedrijf nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en is het vrijgesteld van de verplichting om dergelijke schade te vergoeden.
 3. Niettegenstaande de bepalingen van de voorgaande paragraaf, als het Lid schade lijdt als gevolg van opzet of nalatig gedrag van het Bedrijf, is het Bedrijf aansprakelijk voor schade aan het Lid. Echter is deze, ongeacht de oorzaak van de vordering, beperkt tot de directe en daadwerkelijke schade die het Lid heeft geleden.
 4. Het Bedrijf is niet betrokken bij geschillen tussen het Lid en derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Het Lid dient dergelijke geschillen op eigen verantwoordelijkheid en kosten op te lossen.
 5. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor enige schending van de wet- en regelgeving van Japan of enig ander land bij het gebruik van de Diensten of Individuele Diensten door het Lid.

Artikel 12 — Verbod van overdracht

Het Lid is niet toegestaan de Account te delen met een derde en zal de Account niet overdragen, uitlenen of doorgeven aan een derde, zowel met als zonder compensatie.

Artikel 13 — Verwerking van persoonsgegevens

Het Bedrijf zal de persoonsgegevens van het Lid die via de Diensten zijn verkregen adequaat behandelen in overeenstemming met het afzonderlijk gedefinieerde ”Privacybeleid” van het Bedrijf.

Artikel 14 — Scheidbaarheid

Indien enige bepalingen van de Voorwaarden wettelijk ongeldig worden verklaard, blijft elke bepaling van de Voorwaarden met uitzondering van de ongeldig verklaarde bepalingen geldig.

Artikel 15 — Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op de Voorwaarden is het Japans nationale recht van toepassing en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan.
 2. De districtsrechtbank van Fukuoka is de exclusieve rechtbank van eerste aanleg voor geschillen tussen het Bedrijf en het Lid met betrekking tot de Diensten, Individuele Diensten en Voorwaarden.
 3. De Japanse versie van de Voorwaarden is de officiële tekst. In het geval van discrepanties tussen de Japanse versie van de Voorwaarden en de respectievelijke taalversies, prevaleert de Japanse versie.

(Aanvullende bepalingen)
23 juli 2015 Vastgesteld
20 juli 2017 Herzien
23 mei 2024 Herzien

Terugkeren naar de vorige pagina

Begin van pagina